تنظیم ولتاژ

وقتی درضریب قدرت معینی بار برداشته شود ولی سرعت وجریان میدان ثابت باشند مقدارتغییردر   ولتاژخروجی که بصورت درصد با پریونیت از ولتاژ نامی بیان می گردد تنظیم ولتاژ نامیده می شود

 وقتی درضریب قدرت معینی بار برداشته شود ولی سرعت وجریان میدان ثابت باشند مقدارتغییردر   ولتاژخروجی که بصورت درصد با پریونیت از ولتاژ نامی بیان می گردد تنظیم ولتاژ نامیده می شود 

 VtEf -

100  x       ---------------

Vt

در اینجا fE همان ولتاژ تحریک بی باری است Vt ولتاژخروجی دربارکامل ودرهمان سرعت و تحریک میدان است برای باری که تاخیر فاز دارد (پس فاز )  fE همیشه افزایش می یابد .

3 15

شکل15-3: نمودار تنظیم ولتاژ

و برای باری که تقدم فاز دارد fE پیش فاز است. fE ممکن است کاهش یابد و تنظیم ولتاژ ممکن مثبت و یا منفی باشد . 

با اینکه استفاده از تنطیم کننده های خود کار در ماشین های سنکرون از اهمیت خاصی برخوردار است اما هنوز هم دانستن مقدار بار از اهمیت خاصی برخوردار است به دلایل زیر :

$11-     هنگام برداشتن بار مقدار افزایش ولتاژ باید معلوم باشد . زیرا عایق سیم پیچ ها باید بتواند این اضافه ولتاژ را تحمل کند .

$12-     وضعیت نهایی اتصال کوتاه و وضعیت پایداری تحت تنظیم ولتاژ می باشد .

$13-     عملکرد موازی یک ژنراتور با دیگر ژنراتورها به طور چشم گیری تحت تنظیم ولتاژ است  .

در ماشین های کوچک تنظیم ولتاژ با بار گذاری واقعی بدست می آید ولی در ماشین های بزرگ با بارگذاری واقعی نمی توان تنظیم ولتاژ را انجام داد  زیرا هزینه اتلاف توان خروجی بسیار زیاد می است و همچنین توان ورودی بالا می باشد .

 

موارد مرتبط

محتوای بیشتر در این بخش: « مدار تحریک کنترل زاویه بار »