بار های نا متعادل

جریان های نامتعادل توسط تمامی خطاها به جز خطاهای سه فاز ایجاد می شود. خطاها معمولا توسط حفاظت های مدار برطرف می شوند. هرنوع Failure در حفاظت های مجزا یا سایر کلید های قطع برق منجر به بروز یک جریان خطا شده که به ژنراتور متصل مانده است. در صورتی که شرایط نامتعادل ادامه پیدا کند یا سطح جریان فاز منفی افزایش یابد، باید جهت زدن کلید قطع جریان دیزل ژنراتور اقدام شود.

محتوای بیشتر در این بخش: « بار های غیر غادی