• نام پروژه: هتل اسپیناس
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AP 1400
  • لوگوی پرکینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
هتل اسپیناس

هتل اسپیناس

از این پس هتل اسپیناس تهران نیز به وسیله دیزل ژنراتور پرکینز ۱۴۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.