• نام پروژه: کابل گیل راد شمال
  • مکان پروژه: گیلان
  • مدل دستگاه: AC 700
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۹
کابل گیل راد شمال

کابل گیل راد شمال

از این پس کابل گیلراد شمال نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۷۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.