ایمنی و سلامت

ایمنی و سلامت (6)

اولین اولویت مهندس طراح ساختمان و تمام کارکنانی که در نصب و راه اندازی نقش دارند، باید امنیت باشد. امنیت شامل دو بعد می شود:

1) عملکرد ایمن خود دیزل ژنراتور (و متعلقات آن)

2) عملکرد منظم سیستم

عملکرد منظم سیستم رابطه مستقیمی با امنیت دارد زیرا ممکن است تجهیزات تاثیرگذار بر جان و سلامت افراد از قبیل تجهیزات حیاتی

در بیمارستان ها، روشنایی اورژانش، تهویه ساختمان، آسانسورها و پمپ های آتشنشانی وابسته به عملکرد منظم دیزل ژنراتور باشند.