سنکرون دیزل ژنراتور با PLC های DSE - قسمت چهارم - کلید های قدرت برای سنکرون کردن

کلیدهای قدرت برای سنکرون کردن

موازی کردن ۲ یا چند دیزل ژنراتور نیازمند این است که بسته شدن آن‌ها در کمترین اختلاف‌فازی انجام شود. قابلیت سنکرون چک و تقسیم بار DeepSea  ما تواند به‌صورت دقیق اختلاف‌فاز را اندازه‌گیری کندی و زمانی که در محدوده‌ی سنکرون شدن قرار گرفت در زمانی در حد میلی‌ثانیه دستور وصل کلید را می‌دهد. درهرصورت در واقعیت مقداری تأخیر به علت بسته شدن فیزیکی کلید وجود دارد که باید کمترین حد باشد و در زمان طراحی باید کلیدهایی باسرعت بالا در نظر گرفته شود.

  • انتخاب کلید برای سنکرون کردن

به‌طورمعمول کلید برای سنکرون کردن و موازی کردن باید در ۵ سیکل ولتاژ بعد از دریافت سیگنال بسته شدن عمل کرده و بسته شود تا مطمئن شویم که فاز ولتاژها بعد از دستور وصل کلید زیاد تغییر نکرده است.

نکته: زمان بسته شدن خود کلید و در صورت استفاده از رله‌های کمکی باید آن‌ها نیز در زمان محاسبه شود. برای مثال رله‌های وصل‌کننده مورداستفاده در تابلوهای دیزل ژنراتور معمولاً زمان عملکرد ۱۰ تا ۲۰ میلی‌ثانیه دارند

نکته: اگر دارای کلید شبکه هستید که وضعیت تریپ شبکه را نمایش می‌دهد، پیشنهاد می‌شود که از یکی از رله‌های تریپ آن به ورودی “auxiliary mains failure” وصل کنید تا در صورت تریپ کلید شبکه کنترلر آگاه شود. این زمانی مهم است که دیزل ژنراتور موازی با شبکه کار می‌کند.

احتیاط: کلیدهای دستی جهت سنکرون کردن نمی‌توان استفاده کرد. زیرا آن‌ها زمان وصل مناسب را دارا نمی‌باشند

  • کنتاکتورها

کنتاکتورها معمولاً به حد کافی برای موازی کردن سریع هستند اما در زمان خرید باید آن را حتماً چک کنید که سرعت کافی برای بستن در حالت سنکرون را دارا باشد

  • کلیدهای فنری شارژی

در کل کلیدهای فنری شارژی از کنتاکتورها سریع‌تر هستند.

کلیدهای فنری شارژی یک فنر بزرگ را داخل کلید شارژ می‌کنند و وقتی‌که نیاز است تا کلید قطع یا وصل شود، فنر آزادشده و باعث بسته شدن کلید می‌شود.

  • کلیدهای هوایی

ACB‌ها معمولاً به‌اندازه‌ی کافی برای کارکرد موازی سریع هستند اما باید در زمان خرید کنتاکتورها حتماً سرعت وصل آن را چک کنید و مطمئن شوید که به‌اندازه‌ی کافی سریع هستند.

  • کلیدهای عمل‌کننده به‌وسیله‌ی موتور

تعدادی از کلیدهای عمل‌کننده توسط موتور به علت زمان زیاد بسته شدن توسط موتور برای کاربرد موازی مناسب نیستند. در زمان خرید این نوع کلید حتماً سرعت وصل آن را چک کنید و مطمئن شوید که به‌اندازه‌ی کافی سریع هستند.

  • کلیدهای عمل‌کننده به‌صورت دستی

این کلیدها سرعت کافی و قابلیت جهت کارکرد سنکرون را دارا نمی‌باشند.

  • زمین کردن نول

زمانی که نول ژنراتور به زمین متصل می‌شود باید مواظب بود که جریان گردشی زمین در ژنراتور ایجاد نشود. این زمانی که چندین ژنراتور باهم و یا با شبکه موازی می‌شود خیلی مهم است و باید توجه شود.

سیم نول شهر به‌وسیله‌ی شبکه زمین شده است. اگر ژنراتور با شبکه موازی شود نول در دو جا زمین می‌شود، که یک حلقه‌ی زمین ایجاد می‌کند که درنتیجه‌ی آن جریان در حلقه به چرخش می‌افتد. برای جلوگیری از این حالت، می‌توان زمین نول را در حالت موازی است قطع به‌وسیله‌ی نصب یک کنتاکتور روی نول قطع کرد.

به‌صورت مشابه وقتی ۲ یا چند ژنراتور باهم موازی هستند، این خیلی مهم است که مطمئن شوید فقط یک نول در سیستم وجود داشته باشد. کنترل روی نول های زمین شده به‌وسیله‌ی DeepSea‌ انجام نمی‌شود. این کار را باید با یک کلید بیرونی معمولاً با رله‌های کمکی کلیدها انجام دهید.