• نویسنده مقاله: تصاکو دیزل
ضریب توان ژنراتور

ژنراتور و ضریب توان

ضریب توان (Cos φ) بار متصل شده باید تعیین شود. ضریب توان‌های زیر ۰.۸ پس فاز (القایی) می‌توانند باعث اضافه بار شود. دیزل ژنراتور توان اکتیو نامی را تأمین کرده از ۰.۸ پس فاز تا ضریب توان واحد (یک) به بهترین شکل ممکن کار خواهد کرد. نصب تجهیزات مانند خازن‌ها جهت تصحیح ضریب توان و جلوگیری از ایجاد پیش فازی بسیار حائز اهمیت است. در صورت بروز پیش فازی، ناپایداری ولتاژ رخ خواهد داد و این موضوع ممکن است سبب ایجاد ولتاژ بیش از حد و مخرب شود. بطور کلی زمانی که دیزل ژنراتور در حال تغذیه بار باشد، هر گونه تجهیزات تصحیح ضریب توان می‌بایست خاموش باشد.