• نام پروژه: کارخانه ملن هف اتریش در ایران
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AP 900
  • لوگوی پرکینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
پروژه ملن هف

پروژه ملن هف

از این پس کارخانه ملن هف اتریش در ایران نیز به وسیله دیزل ژنراتور پرکینز ۹۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.