دستورالعمل نگهداری از دیزل ژنراتورها ـ بخش سوم

برنامه زمان بندي نگهداري موتور

هر 50 ساعت
تخلیه آب فیلتر جداکننده آب از سوخت 

بازدید آب باطری و اطمینان از سفت بودن اتصال کابل سر باطری ها و بازدید گیج روغن(هرگز نمی بایست بیش از حد روغن داخل کارتل ریخته شود در غیر این صورت صدمات شدیدی به اورینگ های سر میل لنگ وارد آمده و باعث روغن ریزی از سر آن خواهد شد ) 

هر 6 ماه

*تعویض فیلتر مایع خنک کننده ( هنگام تعویض ضد یخ تعویض فیلتر ضرورتی ندارد)

 هر 100 الی 150 ساعت کار کرد

*تعویض روغن موتور و فیلتر روغن جهت موتورهایی که بدون استفاده یا با ساعت کارکرد کمتر از ۱۵۰ ساعت یا بیشترهر ۶ ماه یکبار اجباری میباشد

زمان تعویض روغن

با توجه به نوع سوخت ایران ( مابین 1 % الی 5 % داراي گوگرد می باشد) و روغن هاي موجود در بازار ایران هر 100 الی 150 ساعت کارکرد موتور، فیلتر هاي روغن باید همزمان تعویض گردند
نوع روغن مصرفی ترجیحا با استاندارد 15w40با مارک Shell یا بهران توربو دیزل باشد و حتما از اصلی بودن روغن خریداري شده اطمینان حاصل فرمائید

با توجه به روغن هاي غیر استاندارد و غیر اصلی که در ظرف اصلی ارائه می گردد در زمان تامین روغن حساسیت لازم را به کار برده و ا ز روغن هاي متفرقه استفاده نگردد به دلیل اینکه سریعاً باعث خوردگی قطعات داخل میل سوپاپ و دیگر اجزا خواهد شد.
*در هر بار تعویض - فیلتر هاي روغن نیز می بایست تعویض گردد.
* روغن اولیه موتور و فیلتر هاي آن می بایست 100 الی 150 ساعت کارکرد اولیه تعویض گردند

هر 600 ساعت
*بازدید از مایع خنک کننده رادیاتور 
*بازدید دریچه هاي رادیاتور و اینتر کولر و اطمینان از اینکه گرفته نباشد و یا خیلی چرب و خاك آلود نیز نباشد که در غیر اینصورت باعث ازدیاد درجه حرارت موتور خواهد شد.
*تعویض فیلتر داخلی ( جداکننده آب از گازوئیل) (در صورت موجود بودن روي موتور)
*بازدید لوله هاي هوا و آب به منظور احتمال نشتی

هر 2400 ساعت
*بازدید سوخت پاش ها (انژکتورها) برای موتور های ۴۲۰-۷۲۰
*بازدید توربو شارژ
*بازدید کلی موتور و تجهیزات جانبی

هر 300 ساعت

*تنظیم و بازدید به موقع تسمه پروانه و دینام
*تمیز کردن مخزن سوخت از آب و لجن ته نشین شده گازوئیل
*حتماً از محلول آب بدون املاح به صورت 50 % و 50 % ضد یخ مرغوب استفاده نمائید
*پره هاي رادیاتور و ایرکولر را هر چند مدت کنترل و در صورت خاك گرفتگی آن را با هواي فشرده تمیز نمائید

هر۲ سال
*محلول آب و ضد یخ کلاً تخلیه و ترجیحا ضد یخ بهران دیزل ( مخصوص موتورهاي دیزل) جهت جایگزینی استفاده شود

هر 1200 ساعت تنظیم و فیلر گیري سوپاپ ها

هر 2000 ساعت
*تمیزکاري رادیاتور خنک کننده هوا در صورتی که در مناطق بیابانی و داراي گرد و غبار محیطی زیاد قراردارد, این عمل هر 1000 ساعت باید انجام پذیرد

هر 5000 ساعت و یا 2 سال
*تعویض محلول آب و ضد یخ(اگر سیستم خنک کننده مجهز به فیلتر است هر 1000 ساعت تعویض گردد)