دستورالعمل نگهداری از دیزل ژنراتورها ـ بخش دوم

آب بندي موتور

براي 10 ساعت اول شروع کار موتور موارد ذیل را رعایت فرمائید:

موتور را به صورت معمولی روشن کنید و از موتور استفاده عادي را به عمل آورید و از به کار

  بردن حداکثر نیروي موتور خودداري شود 

در دوره آب بندي ممکن است روغن بیش از حد معمول در موتور مصرف شود ( بین 100 الی

 ۲۰۰ساعت اولیه) بنابر این روغن موتور را بیشتر از موارد عادي کنترل نمائید.

۱) از روشن نگه داشتن بدون بار موتور جداً خودداري نمائید که در این صورت از قسمت هاي

پمپ انژکتور و انژکتورها روغن ریزي اتفاق خواهد افتاد که این عمل فقط از بار کم موتور ناشی

می گردد و صدمات شدیدي به اورینگ ها و توربو شارژ وارد خواهد نمود.

۲) هرگز از مخزن سوخت گالوانیزه و یا لوله گالوانیزه جهت نگهداري ویا انتقال سوخت روي

موتور هاي دیزلی استفاده ننمائید.

۳) در زمان تعویض باطري حتماً از کابل مثبت و منفی مطمئن بوده و سر باطري ها هر چند مدت

تمیز و آچار کشی گردد.

* هرگز از سر باطري ها جهت اتصال کمکی استفاده نگردد زیرا باعث آسیب دیدگی یا سوختن گاورنر یا EDC خواهد شد*

 در صورت Overload بودن دیزل ژنراتور کلید اتوماتیک نسبت به قطع اقدام خواهد نمود لذا از Overload کردن از حد مجاز موتور در هرصورت که باعث نقض گارانتی و صدمه زدن به موتور و ژنراتور کی گردد جدا خودداری نمایید .