ویژگی ها و کاربرد های بار

ویژگی ها و کاربرد های بار (4)

مولد ها و ژنراتور های برای سه منظور کلی استفاده می شوند:

  • تامین توان اصلی و پایه
  • عملکرد در حالت پیک لوپینگ (Peak Looping)
  • حالت آماده بکار (Standby)