پنج شنبه, 20 دی 1397 ساعت 09:40

پیشی گرفتن بخش خانگی از صنعت در مصرف برق

طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، در طی سال های برنامه چهارم توسعه میزان مصرف برق بخش خانگی ۵.۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که مصرف بخش صنعت طی همین دوره ۵.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

 براساس اطلاعات مندرج در گزارش سازمان برنامه و بودجه در طی دوره  پنجم مصرف بخش خانگی معادل ۴.۶ درصد و بخش صنعت نیز ۳.۹۶ درصد رشد داشته است.

این خود نشان از این است که بخش خانگی در مصرف برق از صنعت پیشی گرفته است و میبایست با فرهنگسازی صرفه جویی در بخش خانگی را بیشتر کنیم.

همانطور که میدانید مصرف زیاد موجب میشود تا در ساعات اوج بار که نیروگاه ها کشش مصرف مشترکین را ندارند در نقاطی از کشور قطعی برق رخ دهد و همین رشد مشترکین خانگی نیاز مجتمع ها به دیزل ژنراتور را دوچندان میکند