تبدیل کیلووات به کاوآ

تبدیل کیلووات به کاوآ (کیلووات به کیلوولت آمپر)

تبدیل کیلووات به کاوآ

 

KW PF = KVA
1.0
0.8

0