بیمارستان آیت الله خویی

khoee1


نام پروژه : بیمارستان آیت الله خویی


مکان پروژه : خوی


مدل دستگاه ها : سه دستگاه پرکینز 825 کاوآ


سال خرید : 1398

hospitallogo

 

 

 

 

 

توضیحات:

از این پس بیمارستان آیت الله خویی نیز به وسیله دیزل ژنراتور پرکینز 825 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد