نصب جابجایی و نگهداری

نصب جابجایی و نگهداری (3)

نقشه نصب زمانی قابل طراحی می باشد که سایز و توان  دیزل ژنراتور ، نوع سیستم کنترل وکلیه متعلقات  دستگاه مشخص شده باشد ،.در این بخش فاکتورهای مهم در نصب کاربردی و ایمن دستگاه توضیح داده میشود.