پروژه هروی سنتر 2

heravi2

نام پروژه : پروژه هروی سنتر 2

مکان پروژه : تهران

مدل دستگاه : یک دستگاه  AD 510

سال خرید : 1397

building1

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

از این پس هروی سنتر 2  نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان 510 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد