محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ مصرف کننده

محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ مصرف کننده

محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ

 

ولتاژ جریان تعداد فاز ضریب توان = KW KVA
1 phase
3 phase
1.0
0.8

0

0