• نام پروژه: بیمارستان آیت الله خویی
  • مکان پروژه: خوی
  • مدل دستگاه: AP 825
  • لوگوی پرکینز
  • تعداد: سه دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
بیمارستان آیت الله خویی

بیمارستان آیت الله خویی

از این پس بیمارستان آیت الله خویی نیز به وسیله دیزل ژنراتور پرکینز ۸۲۵ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.