صداگیرها

  • نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

صداگیرها

اگزوزهای صداگیر

همانطور که در بخش ۵ توضیح داده شد، اگزوزهای صدا گیر میزان صدای موتور را کاهش خواهند داد.

 

کانوپی‌ها

کانوپی‌های صداگیر، میزان سر و صدای تمام دیزل ژنراتور را کاهش می‌دهد.

 

سایر صداگیرها

برای نصب در ساختمان‌ها انواع دیگر از تجهیزات مانند لوورهای آکوستیک، چند راهی‌های خروجی هوا و صداگیرهای فن و همچنین روکش‌های دیواری جذب کننده صدا وجود دارند که می‌توانند برای کاهش میزان صدای دیزل ژنراتور استفاده شوند.

تجمیع میزان صدا

در صورتیکه میزان صدای یک یا دو منبع صدا بطور مجزا سنجیده شده باشند و شما می‌خواهید میزان شدت صدای مجموع را بدانید، میزان صداها باید باهم جمع شوند. به دلیل اینکه dB ها شاخص‌های لگاریتمی هستند نمی‌توانند به سادگی باهم جمع شوند.

یک روش ساده‌تر، استفاده از نمودار منحنی پایین و راهکار زیر می‌باشد.

  1. میزان شدت صدای هر منبع صدا (SPL) را بطور جداگانه محاسبه کنید (Lp1، Lp2).
  2. تفاوت بین این میزان‌ها (تغییر در L) را پیدا کنید (Lp1 – Lp2).
  3. این تفاوت را در محور افقی جدول پیدا کنید. به سمت بالا حرکت کنید تا اینکه منحنی را قطع کرده، سپس به شاخص روی محور عمودی درسمت چپ نگاه کنید.
  4. شاخص نشان داده شده (L+) در محور عمودی را با سطح شدیدتر منبع صدا جمع کنید (Lp2).
    حاصل جمع، مجموع میزان شدت صدای دو منبع صدا می‌باشد.
  5. اگر سه منبع صدا یا بیشتر موجود باشند، مراحل ۱ تا ۴ باید با استفاده از مجموع بدست آمده برای دو منبع اول و میزان شدت صدا برای هر منبع اضافه تکرار شود.

صداگیرها

جدول ۱۱/۱ - منحنی محاسبات شدت صدا

تأثیر فاصله بر شدت صدا

در یک ناحیه آزاد، با افزایش فاصله میزان شدت صدا کاهش می یابد. شما می‌توانید از شکل ۱۱/۲ میزان صدای یک دیزل ژنراتور را در یک فاصله مشخص پیدا کنید. برای مثال همانطور که در شکل ۱۱/۲ نشان داده شده، اگر سطح صدای دیزل ژنراتور در ۷ متر 95dB(A) باشد، شدت صدای آن در ۱۰۰ متر 72db(A) افت خواهد داشت. این مثال فقط می‌تواند برای نواحی آزاد به منظور پیدا کردن شاخص دقیق استفاده شود که باید همیشه آن را بسنجید و مطمئن شوید که میزان سر و صدای اطراف کمتر از 10dB(A) نسبت به میزان شدت صدای دیزل ژنراتور است.

صداگیرها

شکل ۱۱/۲ - کاهش میزان شدت صدا با افزایش فاصله (ناحیه آزاد)