بار های غیر غادی

. بارهای غیرخطی

صرفاً استفاده از تریستورها و ترایاک ها در تجهیزات برق شهر عمومی دلیل اصلی ایجاد اختلال در شبکه های تامین هستند. زمانی که منبع برق شما امپدانس پایینی نسبت به برق شهر دارد ممکن است جریان های باری غیرخطی تجهیزات برق شهر را فعال کنند، اما اگر در نصب، یک کانورتر استفاده شود، بارهای غیرخطی بیشترشده و غیر قابل پیش بینی تر خواهند شد. جریان های هارمونیک ایجاد شده به نوع کانورتر استفاده شده وابسته است در حالیکه ولتاژ هارمونیک حاصل شده به شبکه برق شهر مرتبط خواهد بود.

به منظورجلوگیری از اختلال هارمونیک می توان از روش های زیر استفاده کرد:

بانک فیلتر هارمونیک: طراحی این بانکها نیازمند شناخت دیوتی سایکل بار و آگاهی از امپدانس ها می باشد تا از عملکرد آنها به عنوان سینک برای هارمونیک های تشکیل شده در جایی دیگر جلوگیری شود.

  • دسته بندی کانورتور ها برای تشکیل یک واحد مجزا.
  • تغییر فاز با استفاده از مبدل های یکسوکننده مخصوص که مرحله بندی سیم پیچی ثانویه یا زاویه ای را که هارمونیک ها در آن تولید می شوند ، تغییر می دهند.
  • کاهش امپدانس سیستم تغذیه با افزایش اندازه فریم آلترناتور یا با استفاده از دستگاه های طراحی شده خاص با راکتانس پایین.

13.4.2. لامپ های فلورسنت

لامپ های فلورسنت روشن، ولتاژ ترمینال موقتی بالایی تولید می کند. این لامپ ها به شکل بار خازنی خالص در می آیند و هیچگونه بار اکتیوی ندارد. اصلاح ضریب توان خازن های لامپ فلورسنت می تواند بر روی افزایش بارهای موقتی بالا بر روی دیود های چرخان آلترناتور های بدون جاروبک (brush less) تاثیر بگذارد.

پیشنهاد می گردد برای حل مشکل از موازی کردن مقاومت غیر سلفی استفاده گردد.

13.4.3. بالابرها و جرثقیل ها

زمان ترمز کردن بالابر ها و جرثقیل ها، ممکن است انرژی مکانیکی به شکل انرژی الکتریکی به منبع تغذیه بازگردانده شود. این انرژی ممکن است توسط سایر تجهیزات در حال کار جذب شود و این توان اضافه باعث خواهد شد ژنراتور به شکل یک الکتروموتور باعث چرخاندن موتور دیزل در خلاف جهت گردد. سرعت ژنراتور افزایش خواهد یافت و گاورنر تامین سوخت دستگاه را در حالت عادی کاهش می دهد. توان معکوس باید توسط افت های مکانیکی و افت های الکتریکی ژنراتورها کاملا جذب شود. به هرحال ژنراتور قادر به جذب قدرت محدود دوباره تولید شده می باشد، بنابرین اگر بار دوباره تولید شده به ژنراتور متصل باشد، مجموع بارهای مصرفی دیگر باید با توان دوباره تولید شده برابر باشد. همچنین ممکن است لازم باشد تا یک بار مقاومتی همچون لود بانک به صورت پیوسته به سیستم متصل گردد تا توان دوباره تولید شده را جذب کند.

13.4.4. بارهای خازنی

با افزایش بارهای خازنی، میزان تحریک ژنراتور افزایش می یابد ، مگر اینکه بتوان جریان برق اصلی را به وسیله سیستم کنترل تحریک معکوس کرد. این کار به وسیله یک آلترناتور براش لس معمولی ممکن نیست. بارهای خازنی، موجب بوجود آمدن ولتاژ ترمینال زیادی می شود که این ولتاژ بوسیله اشباع مغناطیسی سیستم محدود می شود.

محتوای بیشتر در این بخش: « راه اندازی موتور بار های نا متعادل »