کانکتورهای قدرت تابلو برق

کانکتورهای قدرت تابلو برق
نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

کانکتورهای قدرت ATS

کلیدهای جریان می‌توانند از کنتاکتور ۳ یا ۴ پل یا کنتاکتورهای چنج اور (انتخابی) تشکیل شده باشند. کنتاکتورهای اینترلاک الکتریکی در تابلوهای ATS پایین‌تر از 1050A استفاده می‌شوند. استفاده از اینترلاک‌های مکانیکی اختیاری است. کلیدهای قطع کن موتور دار در ATS های بالای 1050A استفاده می‌شوند.


چاپ   ایمیل