Written by on

پیشی گرفتن بخش خانگی از صنعت در مصرف برق

طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، در طی سال‌های برنامه چهارم توسعه میزان مصرف برق بخش خانگی ۵.۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که مصرف بخش صنعت طی همین دوره ۵.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش سازمان برنامه و بودجه در طی دوره پنجم مصرف بخش خانگی معادل ۴.۶ درصد و بخش صنعت نیز ۳.۹۶ درصد رشد داشته است. این خود نشان از این است که بخش خانگی در مصرف برق از صنعت پیشی گرفته است و می‌بایست فرهنگ سازی صرفه جویی در بخش خانگی را بیشتر کنیم. همانطور که می‌دانید مصرف زیاد موجب می‌شود تا در ساعات اوج بار که نیروگاه‌ها کشش مصرف مشترکین را ندارند در نقاطی از کشور قطعی برق رخ دهد و همین رشد مشترکین خانگی نیاز مجتمع‌ها به دیزل ژنراتور را دو چندان می‌کند.