پیشگیری های ایمنی

دیزل ژنراتورها به گونه‌ای طراحی شده تا در صورت استفاده به شیوه صحیح، کاملاً ایمن باشد. به هر حال مسئولیت ایمنی دستگاه با افرادی است که دیزل ژنراتور را نصب و از آن استفاده و نگهداری می‌کنند. اگر این پیشگیری‌های ایمنی رعایت شوند، احتمال بروز حوادث به حداقل خواهد رسید. قبل از اجرای هرگونه عملیات، اطمینان یافتن از ایمن بودن عملیات بر عهده کاربر می‌باشد. دستگاه فقط باید توسط کارکنانی که مجاز و آموزش دیده اند، راه اندازی شود و مورد بهره برداری قرار گیرد.

-