توان استندبای به KVA:
دیزل ژنراتور کامینز 55 کاوآ AC 55

logo-cummins-s_1808638749.png

55
050

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 66 کاوآ AC 66

logo-cummins-s_770986211.png

66
60

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 110 کاوآ AC 110

logo-cummins-s_915737760.png

110
100

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 150 کاوآ AC 150

logo-cummins-s_1396095192.png

150
135

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 170 کاوآ AC 170

logo-cummins-s_2006286417.png

170
155

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 350 کاوآ AC 350

logo-cummins-s_1667584360.png

350
300

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 400 کاوآ AC 400

logo-cummins-s_2126574354.png

400
360

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 500 کاوآ AC 500

logo-cummins-s_1382597053.png

500
455

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 550 کاوآ AC 550

logo-cummins-s_64859383.png

550
500

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 700 کاوآ AC 700

logo-cummins-s_1718251077.png

700
638

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 825 کاوآ AC 825

logo-cummins-s_1682860165.png

825
750

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 880 کاوآ AC 880

logo-cummins-s_1362703485.png

880
800

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 1100 کاوآ AC 1100

logo-cummins-s_1906218806.png

1100
1000

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 1100K کاوآ AC 1100 K

logo-cummins-s_989490769.png

1100
1000

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 1410 کاوآ AC 1410

logo-cummins-s_1108852734.png

1410
1280

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 1650 کاوآ AC 1650

logo-cummins-s_365203281.png

1650
1400

مقایسه