Written by on

معایب ژنراتور سنکرون

  1. فقط وقتی مثل یک ژنراتور کار می‌کند که با یک ما شین سنکرون موازی شده باشد و مستقلاً برق نمی‌تواند تولید کند.
  2. چون جریان اولیه ژنراتور در ارتباط با خروجی در پیش فاز است لذا فقط می‌تواند برای بارهایی قدرت تأمین کند که نیاز به جریان پیش فاز دارند یعنی با ضریب قدرت پیش فاز ژنراتور سنکرون می‌تواند مطابقت کند.
  3. ضریب قدرت جریان بار بوسیله بار تعیین نمی‌شود بلکه بوسیله ضریب قدرت ذاتی خود تعیین می‌گردد به این معنی که ضریب قدرت بوسیله ظرفیت تعیین می‌گردد و قابل کنترل نیست. ژنراتور سنکرون که بصورت موازی با ژنراتور القایی متصل شده است باید علاوه بر جریان تأخیر فاز مورد نیاز بار جریان تحریک مورد نیاز ژنراتور القایی را نیز تأمین کند. بنا بر این ضریب قدرت ژنراتور سنکرون بدتر شده و ظرفیت قابل حصول آن کاهش می‌یابد. این امر همچنین باعث افزایش تلفات در خطوط انتقال می‌گردد. برای این تلفات از کندانسورها استفاده می‌گردد.
  4. در بهره برداری موازی جریان هجومی بالایی جریان یافته و ولتاژ سیستم تحت تأثیر قرار می گیرد.
  5. در ماشین‌های القایی با سرعت پایین و قطب‌های زیاد نسبت به ماشین‌های سنکرون از لحاظ ضریب قدرت و ابعاد ماشین نامرغوب‌ترند.

در شکل زیر هدف از ضریب قدرت نشان داده شده است.

شکل ۳-۲: توان حقیقی-خروجی ژنراتور آسنکرون