فیلترها

فیلترها

توان استندبای به کیلووات:
توان استندبای به کاوآ:
دیزل ژنراتور کامینز 55 کاوآ AC 55

logo-cummins-s_1355035238.png

55
50

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 66 کاوآ AC 66

logo-cummins-s_972215027.png

66
60

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 110 کاوآ AC 110

logo-cummins-s_1112943681.png

110
100

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 150 کاوآ AC 150

logo-cummins-s_1214996999.png

150
135

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 170 کاوآ AC 170

logo-cummins-s_1283164168.png

170
155

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 350 کاوآ AC 350

logo-cummins-s_804043727.png

350
300

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 400 کاوآ AC 400

logo-cummins-s_160352511.png

400
360

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 500 کاوآ AC 500

logo-cummins-s_964715374.png

500
455

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 550 کاوآ AC 550

logo-cummins-s_1159539.png

550
500

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 700 کاوآ AC 700

logo-cummins-s_1550109884.png

700
638

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 825 کاوآ AC 825

logo-cummins-s_1575013307.png

825
750

مقایسه
دیزل ژنراتور کامینز 880 کاوآ AC 880

logo-cummins-s_1246962805.png

880
800

مقایسه