مسجد الرّضا

Previous Next
مکان پروژه: تهران - دیباجی
مدل دستگاه: AD 490
تعداد : یک دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۵

مسجد الرّضا

از این پس مسجد الرضا دیباجی تهران نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان ۴۹۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.


چاپ   ایمیل