محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ مصرف کننده

محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ مصرف کننده

محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ مصرف کننده

ولتاژ

جریان

تعداد فاز

ضریب توان

=

KW

KVA

1 phase
3 phase
1.0
0.8

0

0


چاپ   ایمیل