Written by on

طول یک میلیون کیلومتری شبکه‌های برق کشور

در حال حاضر طول شبکه‌های برق ایران به بیش از ۹۲۳ هزار کیلومتر رسیده است که از این میزان حدود ۱۲۵ هزار کیلومتر مدار آن به طول خطوط انتقال و فوق توزیع اختصاص دارد. همچنین بر اساس آمار موجود شرکت توانیر طول شبکه‌های توزیع برق کشور به حدود ۷۹۸ هزار کیلومتر رسیده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع طول خطوط برق کشور شامل بخش انتقال، فوق توزیع و توزیع، بیش از ۷۲ برابر قطر کره زمین است. همچنین طول شبکه‌های توزیع برق کشور از ۶۸ هزار کیلومتر در سال ۵۷ به حدود ۷۹۸ کیلومتر تا پایان فصل پاییز سال جاری رسیده است. بر این اساس نباید از این نکته مهم غافل شویم که بهره برداری و نگهداری از این تأسیسات، نیازمند پایش منظم است که در این راه هزاران نفر از پرسنل صنعت برق روزانه به این کار مبادرت می‌ورزند.