Written by on

سیستم تحریک دیزل ژنراتور

به منظور القاء ولتاژ در ژنراتور لازم است که یک جریان DC به مدار سیم پیچ روتور اعمال شود، و چون روتور در حال چرخش و دوران است، برای بدست آوردن قدرت DC در سیم پیچی میدان آن، ترتیب خاصی لازم است.

در ژنراتورهای سایز بزرگتر از تحریک کننده‌های بدون جاروبک برای تغذیه جریان DC استفاده می‌شود، این خانواده از تحریک کننده‌ها یک ژنراتور AC کوچک است که در آن جریان میدان روی استاتور و جریان آرمیچر روی محور رتور نصب می‌گردد.

در عمل زمانی که سیم پیچی تحریک روی استاتور بسوزد برای تعمیر یا تعویض نیاز است که کل سیم پیچی‌های استاتور باز شوند که برای جلوگیری از این امر و جلوگیری از صرف هزینه‌های بالا، مدار تحریک الکترونیکی مطابق با شکل ذیل مستقیماً به آرمیچر متصل می‌شود و آن را تغذیه می‌کند البته این مدار فقط در قدرت‌های پایین مورد استفاده است.