Written by on

نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

روغن موتور مناسب برای موتور جان دیر

موتورهای جدید با روغن‌های شارژ شده جهت تست موتور جان دیر عرضه می‌شود. پس از دوره آب بندی، همانطور که توصیه شده است، از جان دیر PLUS-50® یا روغن موتور دیزل‌های دیگر استفاده کنید.

نکته مهم

در طول ۱۰۰ ساعت اول کارکرد موتور جدید یا بازسازی شده، از روغن جان دیر PLUS-50® یا روغن موتورهای دارای سطح عملکرد CF4 API, CG4 API, E2 ACEA یا D5 CCMC استفاده نکنید. این روغن‌ها به موتور اجازه نخواهند داد بدرستی آب بندی شود.

بر اساس رنج دمایی مورد انتظار ما بین دوره‌های تعویض روغن از ویسکوزیته روغن استفاده کنید.

روغن موتور زیر ترجیح داده می‌شود.

جان دیر PLUS-50®

روغن موتور زیر نیز پیشنهاد می‌گردد.

جان دیر TORQ – GARD SUPREME®

روغن موتور:

  • John Deere UNI GARDTM
  • API با رده بندی کیفی CG-4
  • API با رده بندی کیفی CF-4
  • ACEA با رده بندی کیفی E3
  • ACEA با رده بندی کیفی E2
  • CCMC با رده بندی کیفی D5
  • CCMC با رده بندی کیفی D4

ترجیحاً از روغن‌های دیزل چند ویسکوزیته استفاده شود.

درصورتیکه سولفور موجود در سوخت دیزل بیشتر از ۰.۵ % باشد می‌بایست فاصله زمانی سرویس دوره‌ای را به میزان ۵۰% کاهش دهید، (برای موتورهای مدل ۶۰۸۱، روغن روانکاری 15W-40W پیشنهاد داده می‌شود.)