دیزل ژنراتور کوپله فابریک چیست ؟

این واژه اﺻﻄﺎﻻﺣﺎً ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی کیفیت ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار خرید و ﻓﺮوش دیزل ژنراتور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میگیرد ، ﻣﻨﺸﺎء آن کلمه آلمانی Fabric ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی کارخانه ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ بایست ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﮔﺮدد که، کلیه فرآیند ﻫﺎی طراحی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺼﺐ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻮﺗﻮر دیزل و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮروی شاسی ،کوپله ، سیم کشی ، تامین ﻗﻄﻌﺎت اصلی و ﺗﺴﺖ اولیه آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ کارخانه ﯾﮏ پکیجر( کوپله کننده ) ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺰرگ جهانی انجام شده باشد که دارای کلیه امکانات ﺧﻂ مونتاژ مکانیزه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ کانوایر ، ﺧﻂ رﻧﮓ مکانیزه الکترواستاتیک ، ﺧﻄﻮط ﭘﺎﻧﭻ ، ﺧﻢ و ﺟﻮش پیشرفته ﺑﺎ CNC با تیراژ ﺑﺎﻻی تولید ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای سیستم ﻫﺎی پیشرفته مدیریت و کنترل کیفیت، R&D ، QC و ﻧﻈﺎم تخصصی تولید ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎﺷﻨﺪ.
لذا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در کارگاه ﻫﺎی کوپله یا کارخانه ﻫﺎی کوچک در کشور های ﻟﺒﻨﺎن، چین ، ایران و حتی اروپایی در این دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار نمیگیرند.


چاپ