دیزل ژنراتور کوپله فابریک چیست ؟

این واژه اصطلاﺣﺎً ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی کیفیت ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺧﺮید و ﻓﺮوش دیزل ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ، ﻣﻨﺸﺎء آن کلمه fabric میباشد.  این واژه اﺻﻄﺎﻻﺣﺎً ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی کیفیت ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار خرید و ﻓﺮوش دیزل ژنراتور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میگیرد ، ﻣﻨﺸﺎء آن کلمه آلمانی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی کارخانه ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ بایست ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﮔﺮدد که، کلیه فرآیند ﻫﺎی طراحی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺼﺐ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻮﺗﻮر دیزل و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮرویSKID ) ﺷﺎﺳﯽ ( ،کوپله ، سیم کشی ، تامین ﻗﻄﻌﺎت اصلی و ﺗﺴﺖ اولیه آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ کارخانه ﯾﮏ پکیجر) کوپله کننده ( ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺰرگ خارجی که دارای کلیه امکانات ﺧﻂ مونتاژ مکانیزه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ کانوایر ﺧﻂ رﻧﮓ مکانیزه الکترواستاتیک ، ﺧﻄﻮط ﭘﺎﻧﭻ ، ﺧﻢ و ﺟﻮش پیشرفته ﺑﺎ CNC تیراژ ﺑﺎﻻی تولید ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای سیستم ﻫﺎی پیشرفته مدیریت و کنترل کیفیت، R&D ، QC و ﻧﻈﺎم تخصصی تولید ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در کارگاه ﻫﺎی کوپله یا کارخانه ﻫﺎی کوچک در کشور های ﻟﺒﻨﺎن، چین ، ایران و حتی اروپایی در این دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار نمیگیرند.


چاپ