تنظیم ولتاژ

تنظیم ولتاژ

تنظیم ولتاژ

وقتی درضریب قدرت معینی بار برداشته شود ولی سرعت و جریان میدان ثابت باشند مقدار تغییر در ولتاژ خروجی که بصورت درصد با پریونیت از ولتاژ نامی بیان می‌گردد تنظیم ولتاژ نامیده می‌شود.

تنظیم ولتاژ

در اینجا Ef همان ولتاژ تحریک بی باری است Vt ولتاژ خروجی در بار کامل و در همان سرعت و تحریک میدان است برای باری که تأخیر فاز دارد (پس فاز) Ef همیشه افزایش می‌یابد.

نمودار تنظیم ولتاژ

شکل۱۵-۳: نمودار تنظیم ولتاژ

و برای باری که تقدم فاز دارد Ef پیش فاز است. Ef ممکن است کاهش یابد و تنظیم ولتاژ ممکن مثبت و یا منفی باشد.

با اینکه استفاده از تنطیم کننده‌های خودکار در ماشین‌های سنکرون بسیار با اهمیت است اما هنوز هم دانستن مقدار بار از اهمیت خاصی برخوردار است، به دلایل زیر:

  • هنگام برداشتن بار مقدار افزایش ولتاژ باید معلوم باشد. زیرا عایق سیم پیچ‌ها باید بتواند این اضافه ولتاژ را تحمل کند.
  • وضعیت نهایی اتصال کوتاه و وضعیت پایداری تحت تنظیم ولتاژ می‌باشد.
  • عملکرد موازی یک ژنراتور با دیگر ژنراتورها بطور چشم گیری تحت تنظیم ولتاژ است.

در ماشین‌های کوچک تنظیم ولتاژ با بارگذاری واقعی بدست می‌آید ولی در ماشین‌های بزرگ با بارگذاری واقعی نمی‌توان تنظیم ولتاژ را انجام داد زیرا هزینه اتلاف توان خروجی بسیار زیاد است و همچنین توان ورودی بالا می‌باشد.


چاپ   ایمیل