تبدیل کاوآ به کیلووات

تبدیل کاوآ به کیلووات

تبدیل کاوآ (کیلوولت آمپر) به کیلووات

KVA

PF

=

KW

1.0
0.8

0


چاپ   ایمیل