تئوری میدان دوار

تئوری میدان دوار

تئوری میدان دوّار

فهم ماهیت چگونگی تولید مغناطیس توسط سیم پیچ‌های ماشین‌های الکتریکی سه فاز جهت تحلیل و بررسی این ماشین‌ها بسیار حیاتی است. سیم پیچ‌های هر فاز در این گونه ماشین‌ها نسبت به هم به میزان ۱۲۰ درجه جابجایی مکانی دارند. باید دانست MMF حاصله در فاصله هوایی به خاطر هر یک از این سه فاز نیز نسبت به هم به میزان ۱۲۰ درجه الکتریکی در هر فاز جابجایی دارد.

نمودار سینوسی ولتاژ-زمان -- تئوری میدان دوار

شکل ۱-۱: نمودار سینوسی ولتاژ-زمان

نمودارسه فاز ولتاژ-زمان -- تئوری میدان دوار

شکل ۲-۱: نمودارسه فاز ولتاژ-زمان

گیریم جریان‌های سه فاز a, b, c در سیم پیچ استاتور متعادل و به قرار زیر است:

جریان‌های سه فاز

جریان‌های سه فاز

جریان‌های سه فاز

شکل فوق تغییرات این سه جریان را بر حسب زمان نشان می‌دهد. با توجه به جریان‌های بالا و بحث قبلی می‌توان دامنه موج اصلی mmf ناشی از هر فاز را این چنین نوشت:

دامنه موج اصلی

دامنه موج اصلی

دامنه موج اصلی

در زمان t هر سه فاز در mmf مربوط به فاصله هوایی سهیم هستند لذا mmf منتجه در نقطه P از فاصله هوایی که زاویه فضایی آن θ باشد ناشی از اثر هر سه فاز بوده و به قرار زیر است:

فاصله هوایی که زاویه فضایی آن θ باشد

با توجه به روابط بالا داریم:

فاصله هوایی که زاویه فضایی آن θ باشد

با ساده کردن رابطه بالا خواهیم داشت:

فاصله هوایی که زاویه فضایی آن θ باشد

و در نهایت داریم:

فاصله هوایی که زاویه فضایی آن θ باشد

دیده می‌شود موج ذکر شده به زاویه فضایی θ و زمان بستگی دارد wt مبین آن است که موج در حول فاصله هوایی با سرعت زاویه‌ای w که سرعتی ثابت است می‌چرخد و نتیجه می‌گیریم از یک سیم پیچ سه فاز جریان سه فاز متعادل بگذرد میدان دوّار شکل می‌گیرد و این میدان دوّار را می‌توان با یک آهن ربای دائم که درون استاتور می‌چرخد تشبیه کرد.


چاپ   ایمیل