بیمارستان زنان ارومیه

Previous Next
نام پروژه: بیمارستان زنان و زایمان ارومیه
مکان پروژه: ارومیه
مدل دستگاه: AC 1100
تعداد : چهار دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۸

بیمارستان زنان ارومیه

از این پس بیمارستان زنان و زایمان ارومیه نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۱۱۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.


چاپ   ایمیل