بیمارستان آیت الله خویی

Previous Next
نام پروژه: بیمارستان آیت الله خویی
مکان پروژه: خوی
مدل دستگاه: AP 825
تعداد : سه دستگاه
سال خرید: ۱۳۹۸

بیمارستان آیت الله خویی

از این پس بیمارستان آیت الله خویی نیز به وسیله دیزل ژنراتور پرکینز ۸۲۵ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.


چاپ   ایمیل