Written by on

انواع محرک های ژنراتور

به منظور القاء ولتاژ و تولید الکتریسیته در ژنراتورها لازم است محور ژنراتور با سرعت ثابتی دوران کند که این نیروی دورانی با چندین روش می‌تواند تأمین شود.

توربین‌های آبی در سدها

توربین‌های بخار و گاز در نیروگاه‌ها

موتورهای احتراق داخلی دیزلی و بنزینی در توان‌ها و بارهای کوچک و متوسط

اما این نکته حائز اهمیت است که قدرت این محرک‌ها باید بتواند در بار نامی ژنراتور نیروی لازم برای تولید الکتریسته در ژنراتور را تولید نماید.