آموزش PLC - جلسه سوم

آموزش PLC - جلسه سوم

آموزش PLC - جلسه سوم

تجهیزات مطرح در یک سیستم خودکار

شکل زیر تجهیزات مطرح در یک سیستم خودکار را که با PLC کار می‌کنند را نشان می‌دهد. این تجهیزات شامل Plant, PG, HMI, PLC می‌باشد.

تجهیزات مطرح در یک سیستم خودکار -- آموزش PLC - جلسه سوم


چاپ   ایمیل