Written by on

نویسنده مقاله: تصاکو

آب و رطوبت

آب و رطوبت داخل ژنراتور احتمال جرقه زدن و شوک الکتریکی را افزایش می‌دهد که می‌تواند باعث آسیب به تجهیزات و صدمه شدید به جان یا مرگ افراد شود. از دیزل ژنراتوری که داخل و بیرون آن خشک نیست استفاده نکنید.